[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
แผนผังหน่วยงาน
Click ดูประวัติ
นางชฎาพร บุตรวิไล
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภัทตรา พันธุวาปี
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทราภรณ์ เขียวทองสี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Click ดูประวัติ
นายไพโรจน์ บุตรเพ็ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(สาขาวิศวกรรมการจัดาร)
Click ดูประวัติ
นายสุรชัย กองชนิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(สาขาเทคโนโลยีโยธา)
Click ดูประวัติ
นายเชาวฤทธิ์ ศรีหา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(สาขาวิศวกรรมการผลิต)
Click ดูประวัติ
นายปราม นามวงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก)
Click ดูประวัติ
นายเสน่ห์ชาย จันทะวัน
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่นักการ
Click ดูประวัติ
นางสุขสงวน จันทะวัน
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่นักการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายอาจารย์
3 : สายสนับสนุน